ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Generator Service Kits

Original Service Kits from Fischer Panda Marine.

Generator ModelSN RangeSingle Service KitService Kit PLUS
SKUKit NameSKUKit Name
i-Series with variable R.P.M.
4800i PMS00007000006379
5000i Neo PMS00156910023529
5000i PMS0000688Service Kit 10006356Service Kit Plus 1
8000i PMS0006353Service Kit 30006360Service Kit Plus 5
10000i PMS0006383Service Kit 100000000702Service Kit Plus 25
15000i PMS00007030000699Service Kit Plus
19i PMS0029626Service Kit 19i0029627Service Kit Plus 19i
25i PMS0000691Service Kit 50006371Service Kit Plus 19
45i PMS00063880006397
60i PMS00063990006398
Constant Speed AC Generators - 3000 RPM / 3600 RPM
4000s PMS0006378Service Kit 4000s0006380Service Kit Plus 20
4000s Neo PMS00156910023529
4000 Eco PMS21.03.10.047Service Kit 120006381Service Kit Plus 21
4K0004662Service Kit0006357Service Kit Plus 2
5000 LPE PMS0000688Service Kit 10006358Service Kit Plus 3
6000 PMS≤ C02-034-0610006353Service Kit 30006359Service Kit Plus 4
≥ C02-034-0620006360Service Kit Plus 5
6500 PMS0006382Service Kit 130026242Service Kit Plus 23
7 mini0006353Service Kit 30006359Service Kit Plus 4
8 mini PMS≤ C02-034-0610006382Service Kit 130026242Service Kit Plus 22
≥ C02-034-0620026242Service Kit Plus 23
8000 PMS≤ C02-034-0610006353Service Kit 30006359Service Kit Plus 4
≥ C02-034-0620006360Service Kit Plus 5
8000x PMSon request
9000 PMS≤ C04-025-0940006361Service Kit Plus 6
≥ C04-025-0950000695Service Kit Plus 7
10000 PMS

Service Kit 100000006384Service Kit Plus 24
10000x PMSupon request
12 mini PMS≥ C04-025-0950000701Service Kit 170026244Service Kit Plus 29
12000 PMS≤ C04-025-0940000690Service Kit 40006361Service Kit Plus 6
≥ C04-025-0950000695Service Kit Plus 7
12000x PMSupon request
14000 PMS≤ C05-014-0050006361Service Kit Plus 6
≥ C05-014-0060000695Service Kit Plus 7
15000 PMS0000704Service Kit0000699Service Kit Plus
15000x PMSupon request
18 PMS0000691


Service Kit 5


0006362Service Kit Plus 8
24 PMS0006371

Service Kit Plus 19
30 PMS
30 IC PMS
45 PMSupon requestupon request
9-4 PMS0000691Service Kit 50006362Service Kit Plus 8
12-4 PMS0006371Service Kit Plus 19
17-4 PMSupon requestupon request
22-4 PMS
30-4 PMS
40-4 PMS
50-4 PMS
60-4 PMS
70-4 PMS
85-4 PMS
AGT Series
AGT 4000-12V PMS0000688Service Kit 10006358Service Kit Plus 3
AGT 4000-24V PMS
AGT 5000-12V PMS ≤ C02-034-0610006353Service Kit 30006359Service Kit Plus 4
≥ C02-034-0620006360Service Kit Plus 5
AGT 6000-24V PMS≤ C02-034-0610006359Service Kit Plus 4
≥ C02-034-0620006360Service Kit Plus 5
AGT 8000-24V PMS ≤ C04-025-0940000690Service Kit 40006361Service Kit Plus 6
≥ C04-025-0950000695Service Kit Plus 7
AGT 10000-48V PMSupon requestupon request
AGT 11000-48V PMS
AGT 13000 PMS
AGT 15000 PMS
AGT 18000 PMS
‚AGT 2200 PMS
Panda PV 12 „mini“
Panda PV 14000 NE ≤ C05-014-0050000693Service Kit 80006366Service Kit Plus 14
≥ C05-014-0060006367Service Kit Plus 15
Panda PV 15000upon request